Välkommen till SFUB!

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande (SFUB) är en ideell förening vars medlemmar har ett starkt intresse för utbildningsfrågor i allmänhet och frågor rörande ungdomsskolan och dess förutsättningar i synnerhet.

SFUB vill främja verksamheten inom ungdomsskolan, i vilken främst förskolan, grundskolan och gymnasieskolan innefattas, genom att:

  • bidra till lärares kompetensutveckling genom att erbjuda individuella stipendier för olika aktiviteter såsom studieresor, konferens- och kursdeltagande, fysiskt eller digitalt.
  • stödja kunskapsutvecklingen inom det pedagogiska området bland annat genom att anordna konferenser och seminarier. SFUB har också möjlighet att stödja forskningsinsatser avseende viktiga utvecklingsområden för skolan.
  • ge stöd till insatser för pedagogisk utveckling inom den lokala skolverksamheten.

Det stöd som SFUB ger syftar ytterst till att gagna barns och elevers lärande och utveckling.


Hen-med-böcker