Välkommen till SFUB!

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande (SFUB) är en ideell förening vars medlemmar har ett starkt intresse för utbildningsfrågor i allmänhet och frågor rörande ungdomsskolan och dess förutsättningar i synnerhet.

SFUB vill främja verksamheten inom ungdomsskolan, i vilken främst förskolan, grundskolan och gymnasieskolan innefattas, genom att:

  • bidra till lärares kompetensutveckling genom att erbjuda individuella stipendier för olika aktiviteter såsom studieresor, konferens- och kursdeltagande, fysiskt eller digitalt.
  • stödja kunskapsutvecklingen inom det pedagogiska området bland annat genom att anordna konferenser och seminarier. SFUB har också möjlighet att stödja forskningsinsatser avseende viktiga utvecklingsområden för skolan.
  • ge stöd till insatser för pedagogisk utveckling inom den lokala skolverksamheten.

SFUB har under åren pekat ut olika kompetens- och utvecklingsområden av särskilt intresse, t ex språk och språkutveckling. Inför 2023 prioriteras ansökningar med fokus på kompetensutveckling och läsfrämjande åtgärder rörande barns och ungdomars läsande och läsvanor.

Det stöd som SFUB ger syftar ytterst till att gagna barns och elevers lärande och utveckling.