Villkor för ansökan

Ansökan av stipendium från SFUB

Ansökan kan endast lämnas med gällande ansökningsformulär på denna webbplats. SFUB tar inte emot ansökningar på annat sätt.

Syfte

Huvudsyftet med stipendierna är att stödja lärares kompetensutveckling genom studieresor eller deltagande i olika kurser och konferenser med fortbildande syfte. Med lärare avser vi pedagogisk personal inom förskola, grundskola, gymnasieskola eller annan likvärdig verksamhet. SFUB delar inte ut stipendier till lärare som huvudsakligen arbetar inom högskolan.

Stipendier kan endast sökas individuellt

SFUB tar bara emot individuella ansökningar. Alla ansökningar är personliga och ska lämnas in av den som söker.

Den sökandes kompetens och bakgrund

Huvudprincipen är att den sökande ska ha en formell lärarutbildning eller annan likvärdig utbildning för pedagogisk verksamhet, t ex studie- och yrkesvägledare. Den sökande bör ha varit pedagogiskt verksam minst tre år efter examen eller minst fem år före examen. Sökande som vid ansökningstillfället är verksam som undervisande lärare prioriteras. Den sökandes ålder tillmäts betydelse såtillvida att effekten av ett utdelat stipendium ska kunna komma skolan till del åtminstone ett par år.

Den sökandes motiv för ansökan

Den sökandes motiv för ansökan ska stå i samklang med SFUB:s riktlinjer. Att man av eget intresse till exempel vill delta i en kurs i spanska, utan att vara behörig i spanska, är inte tillräckligt för att ansökan ska kunna beviljas.

Plan eller beskrivning av den verksamhet man söker för

Varje ansökan förväntas innehålla en plan eller en beskrivning av den verksamhet man söker för. I den mån det är en organiserad verksamhet, t.ex. en konferens eller kurs räcker det oftast med en hänvisning till en webbsida där konferensen/kursen beskrivs för att beredningsgruppen ska kunna avgöra om den föreslagna aktiviteten är relevant som kompetensutveckling. Organiserar man en studieresa själv ställs krav på en relativt detaljerad beskrivning av innehållet, resmål, studiebesök etc.

Utifrån de angivna motiven och beskrivningen av verksamheten som man söker för bedöms hur väl ansökan stämmer med huvudsyftet – lärares kompetensutveckling. Om det i ansökan framgår att innehållet till stor del kan ses som en nöjesresa eller att resan har karaktären av skolresa med elever kommer ansökan inte att bifallas. Likaså om innehållet är att betrakta som planering av framtida elevresor, praktikresor eller skolutbyte. Ytterligare skäl för avslag är om syftet med ansökan är att finansiera produktion av läromedel eller forskning.

Beskrivning av hur vunna erfarenheter ska avrapporteras

Den sökande förväntas också lämna en kort beskrivning av hur vunna erfarenheter ska avrapporteras för att komma andra lärare till del och/eller hur den egna undervisningen kan komma att påverkas.

Observera sista ansökningsdag!

  • Din ansökan måste vara komplett och inskickad till SFUB senast sista ansökningsdag för att bli behandlad i en specifik omgång. Om din ansökan inte är komplett så kommer den inte kunna behandlas!

Reserapport 

  • Samtliga stipendiater ska efter genomförd resa/aktivitet lämna in en reserapport.

Policy för hantering av lämnade uppgifter

  • SFUB förbehåller sig rätten att kontrollera de uppgifter som lämnats i ansökan med berörda skolor och lärosäten. I vissa fall kan också kompletterande information begäras från den sökande.
  • Personuppgifter som lämnas i denna ansökan behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningens regelverk (GDPR). Läs mer i policy för hantering av personuppgifter. Stipendiater ska senast en månad efter genomförd resa/kurs/motsvarande lämna in en reserapport. SFUB begär samtycke att publicera hela eller delar av denna på hemsidan.

Nyheter