Villkor för ansökan

Ansökan av stipendium från SFUB

Ansökan kan endast lämnas med gällande ansökningsformulär på denna webbplats. SFUB tar inte emot ansökningar på annat sätt.

Syfte

Huvudsyftet med stipendierna är att stödja lärares kompetensutveckling genom studieresor eller deltagande i olika kurser och konferenser med fortbildande syfte som är relevant för sökandens profession. Med lärare avser vi pedagogisk personal inom förskola, grundskola, gymnasieskola eller annan likvärdig verksamhet. SFUB delar inte ut stipendier till lärare som huvudsakligen arbetar inom högskolan.

Stipendier kan endast sökas individuellt

SFUB tar bara emot individuella ansökningar. Alla ansökningar är personliga och ska lämnas in av den som söker. Om en grupp lärare i ett lärarlag vill ansöka om stipendium för ett gemensamt ändamål skall var och en i sin ansökan ange vilka andra som ingår i lärarlaget.

Den sökandes kompetens och bakgrund

Huvudprincipen är att den sökande ska ha en formell lärarutbildning eller annan likvärdig utbildning för pedagogisk verksamhet, t ex studie- och yrkesvägledare. Den sökande bör ha varit pedagogiskt verksam minst tre år efter examen eller minst fem år före examen. Sökande som vid ansökningstillfället är verksam som undervisande lärare prioriteras. Den sökandes ålder tillmäts betydelse såtillvida att effekten av ett utdelat stipendium ska kunna komma skolan till del åtminstone ett par år.

Den sökandes motiv för ansökan

Den sökandes motiv för ansökan ska stå i samklang med SFUB:s riktlinjer. Detta innebär att det ska finnas en koppling mellan innehållet i ansökan och den pedagogiska verksamhet man yrkesmässigt ingår i. Vilka problem vill man lösa och vilka lärandemål vill man uppnå. Att man av eget intresse till exempel vill delta i en kurs i spanska, utan att vara behörig i spanska, är inte ett skäl för att ansökan beviljas.

Plan eller beskrivning av den verksamhet man söker för

Varje ansökan ska innehålla en plan eller en beskrivning av den verksamhet man söker för. Av planen ska framgå hur ett eventuellt stipendium kan bidra till att nå de uppställda målen ovan. Gäller ansökan en organiserad verksamhet, t.ex. en konferens eller kurs bifogas en länk till en webbsida där konferensen/kursen beskrivs. Om detta inte är möjligt krävs en motsvarande beskrivning i ansökan. Organiserar man en studieresa själv ställs krav på en relativt detaljerad beskrivning av innehållet, resmål, studiebesök etc. och hur denna förväntas bidra till att uppnå de mål som utgör motivet för ansökan.

Utifrån de angivna motiven och beskrivningen av verksamheten som man söker för bedöms hur väl ansökan stämmer med huvudsyftet – lärares professionella kompetens­utveckling. Om det i ansökan framgår att innehållet till stor del kan ses som en nöjesresa eller att resan har karaktären av skolresa med elever kommer ansökan inte att bifallas. Likaså om innehållet är att betrakta som planering av framtida elevresor, praktikresor eller skolutbyte. Ytterligare skäl för avslag är om syftet med ansökan är att finansiera produktion av läromedel eller forskning.

Beskrivning av hur vunna erfarenheter ska avrapporteras

Den sökande förväntas också lämna en kort beskrivning av hur vunna erfarenheter ska avrapporteras för att komma andra lärare till del och/eller hur den egna undervisningen kan komma att påverkas och därmed komma eleverna till del.

Observera sista ansökningsdag!

  • Din ansökan måste vara komplett och inskickad till SFUB senast sista ansökningsdag för att bli behandlad i en specifik omgång. Om din ansökan inte är komplett så kommer den inte kunna behandlas!

Reserapport 

  • Samtliga stipendiater ska efter genomförd resa/aktivitet lämna in dels en försäkran om att stipendiet använts i enlighet med ansökan, dels en reserapport, som innehåller en beskrivning av den genomförda aktiviteten och i vilken mån de ursprungliga målen uppnåtts.

Policy för hantering av lämnade uppgifter

  • SFUB förbehåller sig rätten att kontrollera de uppgifter som lämnats i ansökan med berörda skolor och lärosäten. I vissa fall kan också kompletterande information begäras från den sökande.
  • Personuppgifter som lämnas i denna ansökan behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningens regelverk (GDPR). Läs mer i policy för hantering av personuppgifter. Stipendiater ska senast en månad efter genomförd resa/kurs/motsvarande lämna in en reserapport. SFUB begär samtycke att publicera hela eller delar av denna på hemsidan.