SFUB logotype

Urval och uppladdning inför Stora läspriset

Febrilt arbete pågår bakom kulisserna inför det nyinstiftade Stora läspriset. Vilka ska få dela på 300 000 kronor för sina läsfrämjande insatser för barn och unga? Det vet snart expertgruppen som väljer ut kandidaterna. Vi frågade gruppens ordförande, Caroline Liberg, hur det går med urvalsarbetet.

Flera undersökningar visar att läsning och läsförståelse hos unga har minskat drastiskt. Det nya stipendiet ska premiera de som jobbar aktivt med att öka och förbättra läsningen bland barn och ungdomar. Bakom priset står Lärarstiftelsen och Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, SFUB.

En expertgrupp väljer ut kandidaterna till Stora läspriset. Från vänster Karin Jönsson, Fredrik Sandström, Caroline Liberg, Åsa Warnqvist och Katarina Lycken Rüter. Foto: Erik G Svensson.

Så arbetar expertgruppen

Stipendiaterna ska väljas ut av en expertgrupp som består av fem professionella forskare och svensklärare, med olika erfarenheter och bakgrund. Gruppens ordförande är Caroline Liberg. Hon är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet.  

– Vi började med att dra upp upp riktlinjer för arbetet. Alla fick i uppdrag att sondera pågående läsprojekt i Sverige via olika kanaler. Sammanlagt blev det ett tjugotal kandidater som vi jobbar vidare med, berättar Caroline Liberg.

Stipendium för nytänkande arbete

Riktlinjerna för urvalskriterierna har diskuterats och förfinats under arbetets gång. Priset delas upp i två kategorier: för arbete med barn 0–12 år och för arbete med unga vuxna 13–25 år. Det delas ut till en grupp, där minst en person ska vara legitimerad lärare. Varje grupp får 150 000 kronor vardera.

–  Vi vill inte dela ut priset till redan belönade projekt eller etablerade modeller. De ska vara så nydanande och nytänkande som möjligt, säger Caroline Liberg, och gärna komma underifrån med ett starkt driv från en engagerad lärare som samarbetar med en bibliotekarie till exempel.
Ett annat kriterium för priset är att det delas ut för att vidareutveckla redan pågående projekt, inte till arbeten som redan har genomförts. Det delas inte heller ut till forskning med redan avsatta medel.

Värdefulla läsfrämjande insatser

Efter kritiskt granskande och noggranna efterforskningar ska nu några kandidater väljas ut. Expertgruppens förslag godkänns sedan av Lärarstiftelsen och SFUB.

–  Instiftandet av ett pris som främjar läsning och profilerar lärare som jobbar läsfrämjande är oerhört viktigt och värdefullt. Det ligger helt rätt i tiden med tanke på hur det ser ut idag. I en fungerande demokrati är det en grundläggande rättighet att kunna läsa och skriva, säger Caroline Liberg.

Spridning och prisutdelning

Syftet är att prispengarna ska användas till att utveckla och sprida det läsfrämjande arbetet eller projektet till ännu fler. Det kan till exempel handla om att frigöra arbetstid för arbetet med läsfrämjande insatser.
Expertgruppen jobbar vidare. Ännu så länge i största hemlighet. Vilka stipendiater som får dela på 300 000 kronor presenteras på Bokmässan i Göteborg den 29 september.


Expertgruppen

Stipendiaterna tas fram av en expertgrupp som består av fem yrkeskunniga:

  • Caroline Liberg är expertgruppens ordförande. Hon är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet.  
  • Fredrik Sandström är svensklärare årskurs 7–9 och styrelseledamot i Lärarstiftelsen.
  • Åsa Warnqvist är chef för Svenska barnboksinstitutet och docent i litteraturvetenskap.
  • Karin Jönsson är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö universitet.
  • Katarina Lycken Rüter är gymnasielärare i svenska och religion och författare.

Läs mer om Stora läspriset 2023