Personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter

SFUB värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Av denna anledning har SFUB upprättat denna policy för hantering av personuppgifter. Den utgår från gällande Dataskyddslag och EU:s förordning GDPR och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syfte

Syftet med denna policy är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Personuppgifter som SFUB hanterar

SFUB:s uppdrag är att främja folkundervisningen genom bl.a. stöd till kompetensutveckling av lärare och skolledare, genom utdelning av stipendier. För detta ändamål bedriver SFUB en verksamhet som är beroende av och hanterar följande personuppgifter:

  • Mottagning och registrering av ansökningar, beredning och utbetalning av stipendier
  • Förvaltning av sällskapets verksamhet, med förteckning över medlemmar och ledamöter
  • Förvaltning av finansiella tillgångar och skulder
  • Dialog med intressenter vid externa aktiviteter

Laglig grund för behandling av personuppgifter

SFUB behandlar endast personuppgifter när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag i enlighet med följande artiklar i dataskyddsförordningen.

  • Insamling av personuppgifter sker huvudsakligen genom de uppgifter som lämnas i ansökan om stipendium. Från stipendiater inhämtas uppgifter för att kunna genomföra utbetalningar och i övrigt sköta kontakten. Efter genomförd aktivitet inhämtas en försäkran om att erhållet stipendium har nyttjats i enlighet med ansökans ändamål.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Dataskyddsförordningen, Artikel 6 stycke 1 b

  • För den egna verksamhetens ekonomiska och finansiella förvaltning inhämtar och bearbetar SFUB uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra rättsliga förpliktelser.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

Dataskyddsförordningen, Artikel 6 stycke 1 c

  • SFUB efterfrågar en reserapport som beskriver erfarenheter från genomförd studieresa eller motsvarande aktivitet. 

Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Dataskyddsförordningen, Artikel 6 stycke 1 a

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har utarbetade rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast behöriga personer i föreningen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

För inhämtning och behandling av känsliga personuppgifter såsom kontouppgifter och i förekommande fall motiv för beslut att inte nyttja tilldelat stipendium som planerat har vi inrättat särskilda skyddsåtgärder, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

SFUB överför inte några personuppgifter till tredje part, om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Ansvar

SFUB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. 

Personuppgiftsansvarig har upprättat en intern förteckning över aktuella personregister (behandlingar som utförs) för att säkerställa att hantering av personuppgifter sker i enlighet med denna policy. 


Stockholm 2018-09-11
Direktionen för SFUB